Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Mirjams Keukenbrigade, Barchemseweg 29 te Lochem

Artikel 1: Geldigheid van deze Voorwaarden.

1a Deze Algemene voorwaarden, hierna de Voorwaarden, zijn van toepassing op alle aanbiedingen en alle overeenkomsten tot levering van diensten en producten, welke worden uitgebracht, resp. aangegaan door Mirjams Keukenbrigade, gevestigd te Lochem, hierna te noemen Mirjams Keukenbrigade.
1b Onder opdrachtgever wordt in deze voorwaarden verstaan degene die aan Mirjams Keukenbrigade opdracht geeft tot het verlenen van diensten en het leveren van producten.
1c De opdrachtgeving van de opdrachtgever geldt als acceptatie van de Voorwaarden.
1d Van deze Voorwaarden afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2: Aanbiedingen en overeenkomsten .

2a Alle aanbiedingen van Mirjams Keukenbrigade zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is vermeld.
2b Opdrachten komen tot stand na schriftelijke bevestiging (waaronder begrepen per e-mail).

Artikel 3: Prijzen.

Alle prijzen zijn inclusief Omzetbelasting (BTW).

Artikel 4: Annuleringen.

4a Opdrachtgever is gerechtigd de opdracht kosteloos schriftelijk te annuleren tot uiterlijk 4 werkdagen voorafgaand aan de dag waarop de opdracht zou moeten worden uitgevoerd, tenzij anders is overeengekomen. In het geval van annulering nadien, is opdrachtgever gehouden aan Mirjams Keukenbrigade alle met het oog op de uitvoering van deze order gemaakte kosten (van voorbereiding, inkopen, opslag, provisie e.d.) te vergoeden, onverlet het recht van Mirjams Keukenbrigade op vergoeding van winstderving en overige schade.

Artikel 5: Reclame

5a Opdrachtgever is verplicht eventuele reclames en/of klachten zo spoedig mogelijk bij of na uitvoering van de opdracht aan Mirjams Keukenbrigade te melden, doch uiterlijk binnen 2 dagen na kennisneming van de reden van de reclame of klacht. Indien de reclame naar het oordeel van Mirjams Keukenbrigade juist is, zal zij te harer keuze hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde diensten en/of goederen, hetzij de goederen of diensten vervangen. Mirjams Keukenbrigade is niet tot verdere schadevergoeding verplicht.
5b Reclames geven de opdrachtgever geen recht tot verrekening of opschorting.

Artikel 6: Betaling

6a De opdrachtgever heeft nimmer een retentierecht tegenover Mirjams Keukenbrigade.
6b Mirjams Keukenbrigade is gerechtigd bij het uitvoeren van een opdracht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen of betaling van een borgsom. Bij orders gelijk aan of hoger dan 500 euro wordt een vooruitbetaling van 50% van het orderbedrag verlangd. Deze vooruitbetaling dient 4 werkdagen voor de datum van levering op de bankrekening van Mirjams Keukenbrigade te staan.
6c Opdrachtgever is gehouden facturen van Mirjams Keukenbrigade te voldoen binnen de op de factuur vermelde termijn en bij gebreke van een dergelijke vermelding: binnen 8 dagen. Indien de opdrachtgever niet binnen bedoelde termijn betaalt, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. In dat geval is Mirjams Keukenbrigade gerechtigd, zonder nadere aankondiging, via een gerechtsdeurwaarder betaling af te dwingen. De kosten daarvan zijn volledig voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 7: Aansprakelijkheid bij schade

In geval van schade is Mirjams Keukenbrigade aansprakelijk naar redelijkheid en billijkheid, maar ten hoogste tot het door haar verzekeraar uitgekeerde bedrag.

Artikel 8: Diensten op locatie.

8a Ingeval Mirjams Keukenbrigade diensten verricht op of in aan opdrachtgever toebehorende locatie(s), stelt opdrachtgever, om niet, ter beschikking de ruimte, inrichting, apparatuur, vaste en losse inventaris, energie, water en riolering.
8b Opdrachtgever is als eigenaar van de locatie verantwoordelijk voor de afvalverwerking.
8c Mirjams Keukenbrigade blijft verantwoordelijk voor de producten tot het einde van de opdracht. De (gedeeltelijk) overgebleven producten zullen worden vernietigd, zoals de regelgeving uit de hygiƫnevoorschriften HACCP voorschrijft.

Artikel 9: Overmacht

Onder overmacht wordt ten deze in ieder geval verstaan: oorlog, burgeroorlog, terreur, oproer, oorlogsgevaar, stakingen, blokkades, bedrijfsstoornissen, materiaaltekorten, niet goed functioneren van apparatuur, transportproblemen, niet te voorziene files door bijvoorbeeld omgevallen vrachtauto’s, bermbranden, brand, ingrijpende temperatuurschommelingen, overstromingen, aardbevingen en andere natuurrampen, im- of exportverboden, weigering im- en exportvergunningen te verstrekken, verbeurdverklaring of andere overheidsmaatregel en tekortschieten van toeleveranciers van Mirjams Keukenbrigade.

Artikel 10: Geschillen en toepasselijk recht

Op deze voorwaarden, alsmede op aanbiedingen en overeenkomsten, waarop zij geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Bij eventuele geschillen zullen Mirjams Keukenbrigade en opdrachtgever met elkaar in overleg treden en trachten een minnelijke regeling te treffen. Indien dat niet mogelijk blijkt, zullen alle geschillen die verband houden met de uitvoering van de opdracht, in eerste aanleg worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter van de rechtbank Zutphen.

Versie 2011-01, oktober 2011

Download Algemene-voorwaarden